ISBN                    9749916999
 
ผู้แต่ง                   ปกาศิต แมนไทยสงค์
 
ชื่อหนังสือ             เก๊าะซารี มิตรภาพและความตาย
 
สำนักพิมพ์            แพรวสำนักพิมพ์
 
จำนวนหน้า           453 หน้า
 
ราคา                    345 บาท
 
สาระสังเขป
 
             สะท้อนให้เห็นชะตากรรมของสามัญชนที่ตกเป็นเหยื่อของสังคมผู้เขียนใช้สถานการณ์ความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใต้เป็นฉากและบรรยากาศของเรื่อง โดยเสนอให้เห็นถึงความแตกต่างของสังคมสองยุค ระหว่างอดีตที่อบอวลด้วยมิตรภาพ แม้ว่าจะนับถือศาสนาต่างกัน แต่มิได้เป็นอุปสรรคต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ผิดแผกจากในสังคมปัจจุบันที่ต่างก็หวาดระแวงต่อกัน กระทั่งนำไปสู่ความตาย เรื่องสั้นเรื่องนี้จึงชวนให้ตระหนักว่าอคติและความรุนแรงที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนั้น ย่อมนำมาซึ่งโศกนาฎกรรม
 
 
 
 

edit @ 22 Sep 2011 09:34:28 by pimnipa

edit @ 22 Sep 2011 23:50:52 by pimnipa

Comment

Comment:

Tweet